Πελαγία Χριστονάκη

Blog

ΔΑΝΕΙΑ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Δάνεια από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ: Ρυθμίσεις αποπληρωμής

 

Την 16.02.2018, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τ. Β’ , αρ. φύλλου 539) η υπ’ αριθ. 52246/3173/26.01.2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αφορά στις ρυθμίσεις αποπληρωμής των οφειλών δανειοληπτών, από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ.

Με την ως άνω απόφαση καθορίζονται οι περιπτώσεις των δανειοληπτών που μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις, που προβλέπονται, και, επιπλέον, καθορίζεται ο τρόπος επαναπροσδιορισμός του χορηγηθέντος δανείου, ο τρόπος εξόφλησης του άληκτου ποσού κεφαλαίου, των ληξιπρόθεσμων οφειλών, τόκων κεφαλαίου, τόκων υπερημερίας, κεφαλαιοποιημένων τόκων καθώς και η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των οφειλών.

Δανειολήπτες του τ. ΟΕΚ,  που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 –γνωστού ως νόμου Κατσέλη- ή σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση, μπορούν να επιλέξουν την ένταξη στις ρυθμίσεις της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, παραιτούμενοι των τυχόν άλλων ρυθμίσεων, στις οποίες έχουν ενταχθεί.

Για την ένταξη  στις ρυθμίσεις απαιτείται η υποβολή αίτησης, σε χρονικό διάστημα οκτώ μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης στον ιστότοπο του Ο.Α.Ε.Δ. της ηλεκτρονικής φόρμας της αίτησης. Τα δικαιολογητικά, που, ανά περίπτωση, απαιτούνται για κάθε ειδική ρύθμιση, θα ορίζονται από τον ΟΑΕΔ.