Πελαγία Χριστονάκη

Blog

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ Ακύρωση Πράξης Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) και Πράξης Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) Υποκαταστήματος ΙΚΑ

Η παράλειψη μνείας στην Π.Ε.Ε. του αριθμού μητρώου των ασφαλισμένων, για την ασφαλιστική κάλυψη των οποίων εκδόθηκε, καθιστά την Π.Ε.Ε. νομικά πλημμελή και για το λόγο αυτό, που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως κατ’ αρ. 79 παρ. 1 περ. β’ του Κ.Διοικ.Δικ., ακυρωτέα.

Περαιτέρω, ενόψει του παρακολουθηματικού χαρακτήρα, που έχει η πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών σε σχέση με την κύρια επιβολή εισφορών, αφού υπολογίζεται επί των οφειλομένων νομίμων εισφορών και αποτελεί ποσοστό αυτής, η προαναφερόμενη νομική πλημμέλεια, καθιστά νομικώς πλημμελή και ακυρωτέα και την στηριζόμενη σε αυτήν Π.Ε.Π.Ε.Ε.

 

(Απόφαση 138/2018 Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, παραστάσασα δικηγόρος, Π. Χριστονάκη)