Πελαγία Χριστονάκη

Blog

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Με τη νέα διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου, όπως αυτή καθορίσθηκε με το Ν.4509/2017 (ΦΕΚ Α 201/22.12.2017), που με το 22ο άρθρο του τροποποίησε τα άρθρα 1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα, επιβάλλοντας το συναινετικό διαζύγιο με συμβολαιογραφική πράξη,  η αρμοδιότητα για τη συναινετική λύση του γάμου μεταφέρθηκε από τα Δικαστήρια στους συμβολαιογράφους. Ο γάμος λύνεται πλέον όχι με δικαστική απόφαση, αλλά με συμβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο της οποίας κατατίθεται στο ληξιαρχείο, όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου.

Κατά τη νέα διαδικασία είναι υποχρεωτική η παράσταση των δικηγόρων των συζύγων, οι οποίοι συνυπογράφουν με το ζευγάρι ή και μόνοι τους, εφόσον τους έχει χορηγηθεί η σχετική εντολή με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, τη συμβολαιογραφική πράξη συναινετικού διαζυγίου, το συμφωνητικό λύσης του γάμου, καθώς και τη συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων. Η ειδική πληρεξουσιότητα για την υπογραφή των ως άνω εγγράφων θα πρέπει να έχει χορηγηθεί προς τους δικηγόρους μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την υπογραφή τους.

Μεταξύ της υπογραφής της έγγραφης συμφωνίας των συζύγων για τη λύση του γάμου και της υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης θα πρέπει να μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ημερών. Για την απόδειξη της ημερομηνίας υπογραφής του συμφωνητικού λύσης του γάμου το τροποποιημένο άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα προβλέπει ότι το γνήσιο των υπογραφών των συζύγων επ’ αυτού θα πρέπει να βεβαιώνεται από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.

Με την παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν.4509/2017 καθίσταται υποχρεωτική και η πνευματική λύση του θρησκευτικού γάμου. Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα η λύση του θρησκευτικού γάμου απαγγελλόταν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, που καταχωρίζονταν απλά στο οικείο ληξιαρχείο, χωρίς να είναι υποχρεωτική και η πνευματική λύση του, η οποία πραγματοποιείτο οποτεδήποτε, ιδίως εάν δεν υπήρχε άμεση ανάγκη, όπως π.χ. στις περιπτώσεις νέου γάμου.

Οι εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση συναινετικού διαζυγίου, που έχουν κατατεθεί ήδη στα Δικαστήρια, προ της δημοσιεύσεως του νόμου 4509/2017, εκδικάζονται κατά τη διαδικασία που ίσχυε κατά τον χρόνο της κατάθεσής τους. Εντούτοις, οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να παραιτηθούν από την ήδη κατατεθείσα ενώπιον των Δικαστηρίων αίτηση, προκειμένου να ακολουθήσουν την ταχύτερη διαδικασία λύσης του γάμου ενώπιον συμβολαιογράφου, όπως ρητά προβλέπεται στην αιτιολογική έκθεση του Ν.4509/2017.