Πελαγία Χριστονάκη

Αστικό

Προσεγγίζουμε τις υποθέσεις του Οικογενειακού Δικαίου, είτε αυτές αφορούν σε διαφορές μεταξύ συζύγων (π.χ. λύση του γάμου, διατροφές, αποκτήματα), είτε αφορούν σε διαφορές μεταξύ γονέων και τέκνων (επιμέλεια, επικοινωνία, διατροφή), με λεπτότητα και ευαισθησία, επιδεικνύοντας απόλυτο σεβασμό στα συναισθήματα και στις ιδιαίτερες ανάγκες των εμπλεκομένων μερών, ιδίως όταν αυτά είναι ανήλικα. Με επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης, διερευνούμε εξαντλητικά τα περιθώρια συμβιβαστικής επίλυσης των οικογενειακών διαφορών, συνεπικουρούμενοι, όποτε αυτό απαιτείται, από ειδικούς ψυχικής υγείας (παιδοψυχολόγους και οικογενειακούς συμβούλους).
Ο θάνατος ενός προσώπου, συχνά, συνεπάγεται για τους κληρονόμους του μία σειρά νομικών θεμάτων ή και διαφορών, σχετικά με την αποδοχή ή την αποποίηση της κληρονομίας, με τη διανομή και τη διαχείριση της κληρονομιαίας περιουσίας, ακίνητης ή/και κινητής, κλπ., που χρήζουν αντιμετώπισης, καθιστώντας απαραίτητη τη νομική συνδρομή, είτε σε επίπεδο συμβουλευτικό είτε σε επίπεδο δικαστικής ή εξωδικαστικής νομικής εκπροσώπησης. Εμπιστευθείτε την πολυετή εμπειρία μας σε σχετικές υποθέσεις.
Η σύνταξη συμβάσεων μεταξύ ιδιωτών, φυσικών και νομικών προσώπων, και η παροχή νομικής συνδρομής κατά την εκτέλεσή τους, συνιστά ένα μεγάλο μέρος της επαγγελματικής δραστηριότητάς μας. Από το 1997, φυσικά και νομικά πρόσωπα, εταιρίες κατασκευαστικές και μελετητικές, μας εμπιστεύονται τις υποθέσεις τους, που αφορούν σε ακίνητα. Αγοραπωλησίες ακινήτων, Έλεγχοι τίτλων, Δικαστικές Διεκδικήσεις Ακινήτων, Αγωγές Διανομής Ακινήτων, Διαφορές Οροφοκτησίας, Αποζημιώσεις λόγω Απαλλοτριώσεων, Διαδικασία του Κτηματολογίου, Μισθώσεις Κατοικιών και Εμπορικές Μισθώσεις, Μισθώσεις Airbnb, είναι μέρος των πολυάριθμων υποθέσεων, που έχει χειριστεί με επιτυχία το γραφείο μας.

Είμαστε εδώ για εσάς.

Εξατομικευμένες νομικές υπηρεσίες, υπεύθυνα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά. Επικοινωνήστε μαζί μας και δώστε προοπτική επίλυσης στο νομικό θέμα που σας απασχολεί.

Επικοινωνία