Πελαγία Χριστονάκη

Data Protection / GDPR / DPO Services

Συμμόρφωση και Κουλτούρα, γιατί η ιδιωτικότητα «έχει αξία»

Στις 27 Απριλίου 2016, δημοσιεύθηκε στην επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. ο Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων- General Data Protection Regulation- GDPR 2016/679).

O Κανονισμός, που καταργεί το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, αφορά όλες τις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και μεγέθους, έχει υποχρεωτική εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 και εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, που εκτελείται μερική ή ολική αυτοματοποιημένη ή μη, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.

Με το νέο Κανονισμό αυξάνονται οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων ως προς τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, ενώ σε περιπτώσεις διαπίστωσης μη συμμόρφωσης, τα επαπειλούμενα πρόστιμα από την αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που φτάνουν έως τα 20 εκ. Ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου τζίρου. Καθίσταται έτσι αναγκαία η συμμόρφωση προς τον Κανονισμό αλλά η καλλιέργεια της κουλτούρας προστασίας των δεδομένων μέσα στην επιχείρηση.

Με τον Κανονισμό και υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που θέτει, καθίσταται υποχρεωτικός ο θεσμός του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO), ο οποίος πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες και έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα για την συμμόρφωση της επιχείρησης προς τον Κανονισμό.

- Ποιους αφορά

Ο νέος Κανονισμός, εκτός των νομικών προσώπων του Δημοσίου, αφορά όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και μεγέθους. Ενδεικτικά, αναφέρουμε

- Τράπεζες

- Εταιρίες Τηλεπικοινωνιών

- Ασφαλιστικές Εταιρίες/Ασφαλιστικούς Πράκτορες

- Νοσοκομεία, Φαρμακευτικές Εταιρίες, Διαγνωστικά Κέντρα, Κέντρα Αισθητικής

- Σχολεία, Γυμναστήρια, Εκπαιδευτικά Κέντρα

- Εμπορικές Επιχειρήσεις

- Παρεχόμενες Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Υπεύθυνα και με αξιοπιστία, αναλαμβάνουμε να παρέχουμε προς την επιχείρησή σας

(α) τις αναγκαίες υπηρεσίες υποστήριξης κατά την προετοιμασία της επιχείρησής σας για την συμμόρφωση με το νέο Κανονισμό, είτε σε επίπεδο συμβουλευτικό είτε στην πράξη,

(β) εξειδικευμένες νομικές συμβουλές, καθ’ όλη τη διαδικασία συμμόρφωσης και εφαρμογής του Κανονισμού και

γ) υπηρεσίες νομικής υποστήριξης και εκπροσώπησής σας, σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

- Παρεχόμενες Υπηρεσίες προς τα Υποκείμενα των δικαιωμάτων

Υπεύθυνα και αξιόπιστα αναλαμβάνουμε την νομική υποστήριξή σας σε περιπτώσεις που απειλούνται ή παραβιάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.