Πελαγία Χριστονάκη

Justice or Just us? Resolution matters

Η διαμεσολάβηση αποτελεί μία μέθοδο εξώδικης επίλυσης διαφορών, ευρέως διαδομένη, διεθνώς, η οποία διέπεται από τις αρχές της ιδιωτικής αυτονομίας, της νομιμότητας και της εμπιστευτικότητας και στην Ελλάδα ρυθμίζεται από το νόμο 4640/2019.

Σε περιβάλλον εμπιστευτικότητας, σε σύντομο χρόνο και με χαμηλό κόστος, δύο η περισσότερα μέρη επιχειρούν, εκουσίως, την επίλυση της διαφοράς τους με κοινή συμφωνία, αμοιβαία αποδεκτή και επωφελή για τα συμφέροντά τους, με τη συνδρομή ενός ειδικά εκπαιδευμένου, ουδέτερου και αμερόληπτου διαμεσολαβητή.

Πεδίο εφαρμογής: Η διαμεσολαβητική διαδικασία, πριν ή μετά την προσφυγή στη δικαιοσύνη και σε οποιοδήποτε στάδιο των δικαστικών ενεργειών, μπορεί να αξιοποιηθεί για την εξώδικη επίλυση ενός ευρύτατου πεδίου διαφορών, όπως, ενδεικτικά:

Χρηματοοικονομικές διαφορές

 • - Διαφορές από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πιστώσεις
 • - Διαφορές αναφορικά με τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ν. 3869/2010
 • - Διαφορές κατά τις διαδικασίες πρόληψης αφερεγγυότητας και αναδιάρθρωσης οφειλών, του νόμου 4738/2020 για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας
 • - Διαφορές από συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης
 • - Διαφορές από χρηματιστηριακές συμβάσεις και την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

Εμπορικές διαφορές

 • - Διαφορές μεταξύ εμπόρων, εταιριών ή επιχειρήσεων
 • - Διαφορές μεταξύ εταίρων, μετόχων, στελεχών ή εργαζομένων της ίδιας εταιρίας
 • - Διαφορές εμπόρων και τρίτων, πελατών, προμηθευτών κλπ
 • - Διαφορές από εμπορικά σήματα, από δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Λοιπές αστικές διαφορές

 • - Οικογενειακές διαφορές
 • - Κληρονομικές διαφορές
 • - Διαφορές που αφορούν σε ακίνητα και εμπράγματες εξασφαλίσεις
 • - Διαφορές από την οροφοκτησία, μεταξύ συνιδιοκτητών πολυκατοικιών
 • - Μισθωτικές διαφορές, μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών
 • - Διαφορές από συμβάσεις έργου και την παροχή υπηρεσιών

 

Γιατί να την προτιμήσω; Τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης, που δικαιολογούν την ευρεία διάδοσή της και την ολοένα αυξανόμενη προτίμησή της από τα ενδιαφερόμενα μέρη, διεθνώς, είναι

η δομή και η ευελιξία της διαδικασίας, η οποία συντονίζεται από ειδικά εκπαιδευμένο διαμεσολαβητή, με ουδετερότητα και αμεροληψία

ο εκούσιος και εμπιστευτικός χαρακτήρας της διαδικασίας και του αποτελέσματος,

η ισότιμη επικοινωνία και η δομημένη διαπραγμάτευση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, με τρόπο που διευρύνει τις δυνατότητες επίλυσης της διαφοράς, με αμοιβαία οφέλη για τα συμφέροντά τους (win-win situation),

η βιωσιμότητα και η νομική δεσμευτικότητα των συμφωνιών των μερών, που προκύπτουν από αυτήν, οι οποίες, εάν έχουν αντικείμενο δεκτικό αναγκαστικής εκτέλεσης, μπορούν εύκολα και με χαμηλό κόστος να καταστούν τίτλοι εκτελεστοί

ο σύντομος χρόνος και το χαμηλό κόστος διεξαγωγής της, σε σύγκριση με τις δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες

η αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ των μερών και η δημιουργία των προϋποθέσεων για αποκατάσταση της επικοινωνίας τους και για τη διατήρηση των βιοτικών και συναλλακτικών σχέσεων τους στο μέλλον.   

Για κάποιες κατηγορίες διαφορών, ρητά οριζόμενες στο ν. 4640/2019 (άρθρα 6 και 7), οι οποίες ενδεχομένως έχουν περαιτέρω κοινωνικές ή/και οικονομικές προεκτάσεις, όπως οι οικογενειακές διαφορές ή οι υποθέσεις οικονομικού αντικειμένου άνω των 30.000 ευρώ, ο νόμος απαιτεί τη διεξαγωγή μίας υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης (ΥΑΣΔ).

Πριν την προσφυγή των μερών στη δικαιοσύνη ή σε κάθε περίπτωση πριν τη συζήτηση της υπόθεσης στο δικαστήριο, διαπιστευμένος διαμεσολαβητής ενημερώνει τα μέρη για τη διαμεσολάβηση και τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς τους, με βάση τη φύση και τις ιδιαιτερότητές της. Μετά την περάτωσή της, τα μέρη αποφασίζουν εάν θα προσφύγουν στη διαμεσολάβηση, για την επίλυση της διαφοράς τους, ή όχι.

Η επιστημονική ομάδα  μας αποτελείται από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, με υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση, τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών και τις διαπραγματεύσεις για τη διαχείριση συγκρούσεων, από φορείς διεθνούς κύρους, και διαθέτει πολυετή εμπειρία στην παροχή νομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εξώδικης, διαμεσολαβητικής διευθέτησης ιδιωτικών διαφορών.

Όραμά μας: Η καλύτερη διαχείριση των συγκρούσεων συνεπάγεται καλύτερα αποτελέσματα και οδηγεί σε έναν καλύτερο κόσμο.

Έργο μας:

Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαμεσολάβησης  για την επίλυση χρηματοοικονομικών, αστικών και εμπορικών διαφορών.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εξειδικευμένων πολιτικών και διαδικασιών διαμεσολαβητικής διευθέτησης διαφορών σε εμπορικές εταιρίες και επιχειρήσεις και σε εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις για τη διαχείριση και είσπραξη απαιτήσεων με διαμεσολάβηση.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών νομικών υπηρεσιών και λοιπών τμημάτων εταιριών και επιχειρήσεων για την εξώδικη επίλυση διαφορών με διαμεσολάβηση.

Είμαστε εδώ για εσάς.

Επικοινωνήστε μαζί μας και εμπιστευθείτε το γραφείο μας για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών διαμεσολάβησης και εκπροσώπησής σας στη διαδικασία της διαμεσολάβησης σε εμπορικές και αστικές διαφορές.

Επικοινωνία