Πελαγία Χριστονάκη

Justice or Just Us? Confidentiality Matters

Η Διαµεσολάβηση είναι µία διαδικασία εξώδικης επίλυσης διαφορών εµπορικού και αστικού δικαίου, στο πλαίσιο της οποίας ο Διαµεσολαβητής, ένα τρίτο πρόσωπο, αµερόληπτο και ουδέτερο προς τα µέρη, τη διαφορά και το αποτέλεσµα, µε ειδική εκπαίδευση, ειδικές γνώσεις και δεξιότητες, βοηθά τα εµπλεκόµενα µέρη να επικοινωνήσουν ουσιαστικά και να διαπραγµατευτούν παραγωγικά ώστε να καταλήξουν, από κοινού, σε µία αµοιβαία αποδεκτή και επωφελή συµφωνία, που θα θέσει τέρµα στην µεταξύ τους διαφορά, µε τρόπο πολιτισµένο και απόλυτα εµπιστευτικό, χωρίς δικαστήρια, σύντοµα και χωρίς περιττά έξοδα.

- Πότε εφαρµόζεται

Υπό τις ρυθµίσεις του ν. 4640/2019, όλες οι αστικές και εµπορικές διαφορές ιδιωτικού δικαίου, υφιστάµενες ή µελλοντικές, για τις οποίες τα µέρη έχουν εξουσία διαθέσεως του αντικειµένου τους, µπορούν να µείνουν εκτός των Δικαστηρίων και να υπαχθούν στη Διαµεσολάβηση, µετά από έγγραφη συµφωνία των µερών, είτε αυτοβούλως, είτε εφόσον κληθούν να προσφύγουν σε αυτή από το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεµεί η διαφορά, είτε εφόσον διαταχθούν από δικαστική αρχή άλλου κράτους και η σχετική υπαγωγή δεν προσκρούει στα χρηστά ήθη και στην ελληνική έννοµη τάξη, είτε αν τούτο επιβάλλεται από το νόµο.

Η Διαµεσολάβηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης της διαφοράς, πριν ή και µετά την άσκηση του ενδίκου βοηθήµατος.

- Υποχρεωτική αρχική συνεδρία της διαµεσολάβησης

Από την 15.01.2020, για τις οικογενειακές διαφορές, εκτός αυτών που ρητά εξαιρεί ο νόµος (π.χ. υποθέσεις διαζυγίου, ακύρωσης του γάµου και αναγνώριση της ύπαρξης ή ανυπαρξίας γάµου) και από την 15.03.2020, για τις διαφορές που υπάγονται στην τακτική διαδικασία, αρµοδιότητας του Μονοµελούς Πρωτοδικείου (µε αντικείµενο άνω των 30.000) και Πολυµελούς Πρωτοδικείου, τα µέρη µε τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους πρέπει, υποχρεωτικά, να προσέρχονται σε µία αρχική συνεδρία διαµεσολάβησης, ώστε να ενηµερώνονται για τη διαδικασία, τις βασικές αρχές της καθώς και για τη δυνατότητα εξώδικης επίλυσης της διαφοράς τους.

Μετά την υποχρεωτική αρχική συνεδρία, τα µέρη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν εάν θα συνεχίσουν τη διαδικασία της διαµεσολάβησης µε τον ίδιο ή άλλο διαµεσολαβητή, ή εάν θα προσφύγουν σε άλλη, εξώδικη ή δικαστική διαδικασία για την επίλυση της διαφοράς τους.

Για τις παραπάνω διαφορές, εάν τα µέρη παραλείψουν την υποχρεωτική αρχική συνεδρία και/ή την κατάθεση του πρακτικού που συντάσσεται γι’ αυτήν από το διαµεσολαβητή, το Δικαστήριο κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση του ενδίκου βοηθήµατος που τυχόν έχουν ή πρόκειται να ασκήσουν.

- Ποιους αφορά

Η εκούσια επιλογή της Διαµεσολάβησης ως µέθοδο επίλυσης µίας διαφοράς, έχει πολλαπλά οφέλη για τα µέρη.

Επιχειρήσεις/Εµπόρους/Επαγγελµατίες
Οι Επιχειρήσεις, οι Έµποροι και οι Επαγγελµατίες κάθε κλάδου δραστηριότητας (π.χ. γιατροί, µηχανικοί κλπ.), που επιλέγουν τη Διαµεσολάβηση ως µέσο επίλυσης των διαφορών, που αναφύονται κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους, αντλούν τα µέγιστα οφέλη του θεσµού.

Δηµιουργώντας πολιτικές εφαρµογής της Διαµεσολάβησης και καλλιεργώντας στην επιχείρησή τους και στην επαγγελµατική τους δραστηριότητα την κουλτούρα της Διαµεσολάβησης για την αντιµετώπιση τυχόν διαφορών, που αναφύονται, τόσο ενδοεταιρικά όσο και στις σχέσεις τους µε τρίτους, πελάτες προµηθευτές και συνεργάτες, προλαµβάνουν την δηµιουργία συγκρούσεων και διαφορών ενώ, σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές, η αντιµετώπισή τους µέσω της Διαµεσολάβησης γίνεται, σε χρόνους ταχύτατους –συνήθως εντός µίας ηµέρας-, µε κόστος πολύ µικρότερο από αυτό µίας δικαστικής διενέξεως, µε συµφωνίες που τα ίδια τα µέρη αποφασίζουν και είναι άµεσα εκτελεστές και κυρίως σε κλίµα πολιτισµένο και απόλυτης εµπιστευτικότητας, που διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση της επαγγελµατικής φήµης των εµπλεκοµένων µερών αλλά και για την συνέχιση ή τη διεύρυνση των µεταξύ τους συνεργασιών.

Οικογενειακή Διαµεσολάβηση
Με εξαίρεση την έκδοση του διαζυγίου, οποιαδήποτε διαφορά οικογενειακού δικαίου, είτε αφορά στη σχέση του ζευγαριού κατά την διάσταση πριν ή και µετά από τη λύση του γάµου (χωρισµός κοινής περιουσίας, αποκτήµατα, χρήση οικογενειακής στέγης, διατροφή κ.α.), είτε τη ρύθµιση της σχέσης των γονέων µε τα παιδιά (επιµέλεια, δικαίωµα επικοινωνίας, διατροφή τέκνων κ.α.), µπορεί να επιλυθεί στο πλαίσιο της Διαµεσολάβησης.

Η διαδικασία παρέχει στα µέρη όλες τις αναγκαίες συνθήκες και προϋποθέσεις (ουδέτερο και ασφαλές µέρος, εµπιστευτικότητα, ευελιξία) για µία ουσιαστική µεταξύ τους επικοινωνία και εκτενή διάλογο, για την ανάδειξη και την έκφραση των αισθηµάτων τους και τέλος για την ενδελεχή διερεύνηση και επίτευξη µίας συνολικής λύσης, που αφορά τους συγκεκριµένους ανθρώπους και απορρέει από τους ίδιους.

Η ευελιξία της διαδικασίας επιτρέπει στα µέρη να διαπραγµατευτούν και να ρυθµίσουν όλα τα θέµατα που τους απασχολούν και άπτονται της διαφοράς, ακόµη και αν δεν έχουν νοµική αξία, αλλά είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για τα µέρη, για λόγους συναισθηµατικούς, πρακτικούς, πολιτισµικούς κ.α. πολιτισµένος διάλογος µεταξύ των µερών και η δυνατότητα έκφρασής τους σε πλαίσιο ιδιωτικότητας, µακριά από το «ακροατήριο» της δικαστικής αίθουσας, δηµιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε τα µέρη να ηρεµήσουν και ενδεχοµένως, αποφεύγοντας το τεράστιο ψυχολογικό κόστος µίας δικαστικής διαµάχης, να υιοθετήσουν έναν διαφορετικό τρόπο για την πραγµατοποίηση της µεταξύ τους επικοινωνίας στο µέλλον.

Διαµεσολάβηση και Μη Εξυπηρετούµενα Δάνεια
Η παρούσα οικονοµική συγκυρία και το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, δηµιουργεί ένα πεδίο ουσιαστικής συζήτησης και διαπραγµάτευσης των εµπλεκοµένων µερών µε στόχο την επίτευξη µίας συµφωνίας, βιώσιµης και αµοιβαία επωφελούς.

Η Διαµεσολάβηση, είναι και πρέπει να είναι ένα βασικό εργαλείο για τη ρύθµιση, αναδιάρθρωση ή και οριστική διευθέτηση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και την αντιµετώπιση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων. Σε περιβάλλον απόλυτης εµπιστευτικότητας, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, µε σχετικά χαµηλό κόστος η Διαµεσολάβηση µπορεί να παράσχει τα µέγιστα οφέλη της τόσο στα εµπλεκόµενα µέρη (ιδιώτες, επιχειρήσεις και επαγγελµατίες και Τράπεζες, Επενδυτές, Εταιρίες Διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις) όσο και στο σύνολο της Εθνικής Οικονοµίας και της Ανάπτυξης.

- Προσφερόµενες υπηρεσίες

Η υψηλού επιπέδου εκπαίδευσή µας στη Διαµεσολάβηση και στις Διαπραγµατεύσεις για τη διαχείριση συγκρούσεων, από φορείς διεθνούς κύρους, σε συνδυασµό µε την πολυετή εµπειρία µας και την εξειδίκευσή µας στη διαµεσολαβητική διευθέτηση αστικών, εµπορικών και χρηµατοικονοµικών διαφορών, εγγυώνται τα µέγιστα οφέλη για τους πελάτες µας, στους οποίους προσφέρουµε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες:

• Νοµική Εκπροσώπηση στη διαδικασία της Διαµεσολάβησης
• Διεξαγωγή της Διαµεσολάβησης, ως διαµεσολαβητές, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τον Κώδικα Δεοντολογίας Διαµεσολαβητών

Οι εταιρικοί πελάτες µας µπορούν να επωφεληθούν από τις υψηλής ποιότητας, ολοκληρωµένες υπηρεσίες µας στους τοµείς:

• Συµβουλευτική σε θέµατα Διαµεσολάβησης
• Σχεδιασµός και ανάπτυξη διαδικασιών Διαµεσολάβησης ως εταιρική Πολιτική και Διαδικασία
• Εκπαίδευση των αρµοδίων στελεχών, που εµπλέκονται στη διαδικασία επίλυσης διαφορών

Είμαστε εδώ για εσάς.

Επικοινωνήστε μαζί μας και εμπιστευθείτε το γραφείο μας για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών διαμεσολάβησης και εκπροσώπησής σας στη διαδικασία της διαμεσολάβησης σε εμπορικές και αστικές διαφορές.

Επικοινωνία