Πελαγία Χριστονάκη

Εμπορική Διαμεσολάβηση

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Οι εμπορικές επιχειρήσεις κάθε κλάδου δραστηριότητας δύνανται να αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη του θεσμού. Τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης την καθιστούν πολύτιμο εργαλείο τόσο για την επίλυση διαφορών όσο και για την αποτροπή της πρόκλησης ή/και της κλιμάκωσής συγκρούσεων μέσα στην  επιχείρηση ή και στις σχέσεις της με τρίτους, πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες.

 

Πεδίο εφαρμογής

◊ Διαφορές μεταξύ εμπόρων, εταιριών ή επιχειρήσεων

◊ Διαφορές μεταξύ εταίρων, μετόχων, στελεχών ή εργαζομένων της ίδιας εταιρίας

◊ Διαφορές εμπόρων και τρίτων, πελατών, προμηθευτών κλπ.

◊ Διαφορές από εμπορικά σήματα, από δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

 

Πλεονεκτήματα

◊ Εμπιστευτικότητα της διαδικασίας, που διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση της επαγγελματικής και εταιρικής φήμης των μερών

◊ Έλεγχος της διαδικασίας και του αποτελέσματός της, που δύναται να οδηγήσει σε νομικά δεσμευτικές συμφωνίες των μερών, με αμοιβαία οφέλη για τα συμφέροντά τους (win-win situation)

◊ Σύντομος χρόνος ολοκλήρωσης, με κόστος πολύ μικρότερο από αυτό μίας δικαστικής διενέξεως

◊ Αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ των μερών και δημιουργία των προϋποθέσεων αποκατάστασης ή/και διατήρησης των βιοτικών και συναλλακτικών σχέσεων τους στο μέλλον.

 

Η επιστημονική ομάδα μας αποτελείται από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, με εκπαίδευση, από φορείς διεθνούς κύρους, και με πολυετή εμπειρία στην παροχή νομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εξώδικης επίλυσης εμπορικών και εταιρικών διαφορών. Έργο μας:

Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαμεσολάβησης  για την επίλυση εμπορικών, εταιρικών διαφορών

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για την εξώδικη επίλυση διαφορών με διαμεσολάβηση

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών διαμεσολαβητικής διευθέτησης διαφορών σε εμπορικές επιχειρήσεις και εταιρίες.