Πελαγία Χριστονάκη

Φορολογικό

Ομάδα συνεργατών με ειδικές γνώσεις και αναγνωρισμένη εμπειρία στον τομέα του φορολογικού δικαίου, παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για θέματα που αφορούν τους φόρους, πρόστιμα, δασμούς και τέλη, νομική υποστήριξη κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των φορολογικών ελέγχων καθώς και υπηρεσίες νομικής εκπροσώπησης των εντολέων μας σε εξωδικαστικές ή δικαστικές διενέξεις τους με τις φορολογικές αρχές ή στο πλαίσιο της ποινικής δίκης για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.