Πελαγία Χριστονάκη

Blog

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Διαμεσολάβηση: Justice or Just Us? Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη είναι το τελευταίο καταφύγιο για την επίλυση των διαφορών, αλλά όχι απαραίτητα η πρώτη επιλογή. Εάν επιθυμείτε να λάβετε πληροφορίες, για τη δυνατότητα εξωδικαστικής διευθέτησης της διαφοράς, που σας απασχολεί ή χειρίζεστε, για τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης και για τις παρεχόμενες[…]

Περισσότερα »

Mediation & NPLs Servicing

The NPLs servicing market is currently dealing with loans of 20 billion Euros, but the vast majority of them are consumer loans without collateral. However, the volume of loans to be serviced will exceed 50 billion Euros in view of the large portfolios that will be sold directly or will[…]

Περισσότερα »

GDPR- Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Στις 27 Απριλίου 2016, δημοσιεύθηκε στην επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. ο Κανονισμός 2016/679  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών  (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων- General Data Protection[…]

Περισσότερα »

ΔΑΝΕΙΑ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Δάνεια από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ: Ρυθμίσεις αποπληρωμής   Την 16.02.2018, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τ. Β’ , αρ. φύλλου 539) η υπ’ αριθ. 52246/3173/26.01.2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αφορά στις ρυθμίσεις αποπληρωμής των οφειλών δανειοληπτών, από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ. Με την[…]

Περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ Ακύρωση Πράξης Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) και Πράξης Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) Υποκαταστήματος ΙΚΑ

Η παράλειψη μνείας στην Π.Ε.Ε. του αριθμού μητρώου των ασφαλισμένων, για την ασφαλιστική κάλυψη των οποίων εκδόθηκε, καθιστά την Π.Ε.Ε. νομικά πλημμελή και για το λόγο αυτό, που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως κατ’ αρ. 79 παρ. 1 περ. β’ του Κ.Διοικ.Δικ., ακυρωτέα. Περαιτέρω, ενόψει του παρακολουθηματικού χαρακτήρα, που έχει η πρόσθετη επιβάρυνση[…]

Περισσότερα »

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Με τη νέα διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου, όπως αυτή καθορίσθηκε με το Ν.4509/2017 (ΦΕΚ Α 201/22.12.2017), που με το 22ο άρθρο του τροποποίησε τα άρθρα 1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα, επιβάλλοντας το συναινετικό διαζύγιο με συμβολαιογραφική πράξη,  η αρμοδιότητα για τη συναινετική λύση του γάμου μεταφέρθηκε από τα Δικαστήρια[…]

Περισσότερα »

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ – Η ΔΙΤΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΡ. 182 ΤΟΥ Ν. 4512/2018

Α. Η υποχρεωτική Διαμεσολάβηση ως στάδιο της προδικασίας Η καθυστέρηση της απονομής της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, πέραν των δυσμενών επιπτώσεών της στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, συνιστά ευθεία παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου τόσο με βάση το ελληνικό Σύνταγμα όσο και με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων[…]

Περισσότερα »

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ- JUSTICE or JUST US?

Εχθές, έληξε η εξαιρετικά σύντομη, ομολογουμένως, διαδικασία δημόσιας Διαβούλευσης για τη Μεταρρύθμιση της Διαμεσολάβησης, για την οποία θα ακούσετε πολλά το προσεχές διάστημα. Η Διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης των διαφορών σε υποθέσεις, αστικές και εμπορικές, που είναι δεκτικές συμβιβασμού. Πρόκειται για μία διαρθρωμένη αλλά ευέλικτη διαδικασία, που διέπεται[…]

Περισσότερα »