Πελαγία Χριστονάκη

Πολιτική Απορρήτου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


 
Ποιος είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Το δικηγορικό γραφείο της Πελαγίας Ι. Χριστονάκη και Συνεργατών, που βρίσκεται στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Δημαρχείου αριθ. 3, Τ.Κ. 14452, τηλ. +302102850613, e-mail: info@cplegal.gr, website: www.cplegal.gr σας ενημερώνει ότι για το σκοπό της άσκησης της επαγγελματικής μας δραστηριότητας προβαίνουμε σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων, σύμφωνα με τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.
 
Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Το δικηγορικό μας γραφείο συλλέγει προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς αυτοπροσώπως είτε μέσω της on-line επικοινωνίας σας μαζί μας, από δημόσια προσβάσιμες πηγές και από τα δικαστήρια, στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αφορούν σε:

 • • Στοιχεία επικοινωνίας (πχ. διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail),
 • • Στοιχεία αναγνώρισης αστυνομικής, φορολογικής, τραπεζικής ταυτότητάς (Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ΑΦΜ, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού)
 • • Άλλα προσωπικά στοιχεία, ακόμη και ειδικών κατηγοριών, τα οποία είναι αναγκαία για την θεμελίωση, άσκηση, υπεράσπιση και εν γένει διεκπεραίωση της υπόθεσης που μας αναθέτετε
 • • Προσώπων που καθ΄οιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με τις υποθέσεις ή τις απαιτήσεις του νόμου για την ορθή επαγγελματικά διεκπεραίωση των νομικών υποθέσεων, που μας αναθέτετε

 
Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • • Θεμελίωση και διαχείριση της μεταξύ μας σχέσης (σύμβαση, επικοινωνία, τιμολόγηση, συμμόρφωση με φορολογικές υποχρεώσεις)
 • • Παροχή των δικαστικών ή εξώδικων νομικών υπηρεσιών, που αναλαμβάνουμε στο πλαίσιο της εντολής σας
 • • Συμμόρφωση με απαιτήσεις του νόμου ή των δικαστηρίων
 • • Για την επιδίωξη των νομικών μας αξιώσεων και την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων μας

 
Ποιες είναι οι νόμιμες βάσεις επεξεργασίας

Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι:

 • • Η μεταξύ μας σύμβαση
 • • Η συμμόρφωσή μας με τις απαιτήσεις του νόμου
 • • Η συγκατάθεσή σας
 • • Η προστασία των εννόμων συμφερόντων μας, ιδία για τη θεμελίωση και δικαστική επιδίωξη νομίμων απαιτήσεών μας

 
Σε ποιους διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Εάν είστε πελάτες του γραφείου μας ή πρόσωπο, που σχετίζεται με υπόθεση του εντολέα μας και συλλέξαμε τα στοιχεία σας, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της εντολής του πελάτη μας, δύναται να διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

 • • σε εσωτερικούς συνεργάτες του γραφείου ή και σε εξωτερικούς συνεργάτες μας, που καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται στην διεκπεραίωση της υπόθεσης που μας αναθέσατε (δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους, διαμεσολαβητές, φοροτεχνικούς, οικονομολόγους κλπ.). Οι τρίτοι δεν δικαιούνται να επεξεργαστούν περαιτέρω τα δεδομένα σας για άλλο σκοπό.
 • • σε άλλους δικηγόρους ή ειδικούς, που σχετίζονται με την υπόθεση, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο κατά νόμο
 • • σε δικαστικές, φορολογικές ή άλλες δημόσιες αρχές

Σε κάθε άλλη περίπτωση είναι δυνατό να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο κατόπιν δικής σας ρητής απαίτησης ή άδειας σας, ή εφόσον απαιτείται από το νόμο ή από διαταγή αρμοδίου δικαστηρίου ή αρχής.Δεν διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.
 
Περίοδος διακράτησης των δεδομένων σας

Διακρατούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται από τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς και τα διαγράφουμε μετά την ολοκλήρωση του σκοπούς επεξεργασίας. Εφόσον η επεξεργασία στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν αποσύρετε τη συγκατάθεση αυτή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε.
 
Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.
 
Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε σε απλή γλώσσα ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά, τις πηγές τη χρονική περίοδο τήρησης των δεδομένων τους ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, τα κριτήρια για τον χρόνο τήρησής τους, τη δυνατότητά σας να ασκήσουν το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία, την ύπαρξη διαδικασίας αυτόματης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και τη διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη σχετικών εγγυήσεων προστασίας.
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωσηαναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, και αντίγραφο αυτών των δεδομένων. Το δικαίωμα σας μπορεί να ασκηθεί, κατ’ αρχήν, δωρεάν, είτε γραπτά είτε προφορικά εφόσον το επιθυμείτε. Μπορεί να κληθείτε να πληρώσετε εύλογο τέλος, μόνο εάν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό (ιδίως όταν επαναλαμβάνεται) ή ο αριθμός των αντιγράφων που καλείται ο υπεύθυνος επεξεργασίας να χορηγήσει είναι μεγάλος.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται το δημόσιο συμφέρον. Στην περίπτωση που εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, οφείλουμε να σταματήσει την εν λόγω επεξεργασίαεκτός και αν έχουμε αποδεδειγμένα επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων μας.
 • Δικαίωμα Διαγραφής: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών σας δεδομένων και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχουμε επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε.
 • Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, fax: 306475628, e-mail:complaints@dpa.gr).

 

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εγγράφως, με την αποστολή ταχυδρομικής επιστολής, στη διεύθυνση: Δημαρχείου αριθ. 3, Τ.Κ. 14452 ή με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@cplegal.gr.