Πελαγία Χριστονάκη

Από το 2007, το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες, συμβουλευτικής και εκπροσώπησης φυσικών και νομικών προσώπων, σε υποθέσεις που αφορούν σε απαιτήσεις από τραπεζικά δάνεια και πιστώσεις. Διαχειριζόμαστε υποθέσεις είσπραξης τραπεζικών απαιτήσεων καθώς και υποθέσεις φυσικών και νομικών προσώπων για τη ρύθμιση ή αναδιάρθρωση των οφειλών τους από δάνεια και πιστώσεις, παρέχουμε σε φυσικά και νομικά πρόσωπα υπηρεσίες νομικής υποστήριξης σε δίκες για την είσπραξη απαιτήσεων από δάνεια (στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά, leasing, δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο), σε δίκες αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και στη διαδικασία πλειστηριασμού.

Με ειδική εκπαίδευση στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση, στην εξωδικαστική επίλυση χρηματοπιστωτικών και χρηματιστηριακών διαφορών και στις Διαπραγματεύσεις, πραγματοποιούμε συνέργειες με εξειδικευμένους συνεργάτες, νομικούς συμβούλους, δικηγορικά γραφεία, οικονομολόγους-χρηματο-οικονομικούς συμβούλους, μελετούμε με προσοχή τα οικονομικά στοιχεία του φακέλου του δανείου των πελατών μας και διαχειριζόμαστε τη ρύθμιση οφειλών προς τις Τράπεζες, στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας και του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων.

-ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Από τις αρχές του 2015 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών, που αφορά σε δάνεια τα οποία δεν έχουν καταγγελθεί μέχρι την 01.01.2015. Αντικείμενο του Κώδικα είναι η θέσπιση και υιοθέτηση συγκεκριμένων κανόνων και πολιτικών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των Τραπεζών και των δανειοληπτών με τελικό στόχο, κατόπιν της ανά περίπτωση αξιολόγησης, την ανεύρεση και επιλογή της καταλληλότερης λύσης ρύθμισης ή διευθέτησης των μη εξυπηρετούμενων ή δυνητικά μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Με βάση των αναθεωρημένο Κώδικα, όπως αυτός ισχύει από τον Αύγουστο 2016, μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία που αυτός ορίζει, και τα δάνεια που έχουν καταγγελθεί πριν από την 01.01.2015, εφόσον το ζητήσει ο δανειολήπτης.

Από την έναρξη της διαδικασίας και μέχρι το πέρας αυτής, η Τράπεζα δεν μπορεί να προβεί σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί).

Οι δανειολήπτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων, είτε το δάνειό τους έχει καταγγελθεί είτε όχι, έχουν μία εξαιρετική ευκαιρία να προσφύγουν στις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας, για την ανεύρεση της κατάλληλης για αυτούς λύσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την αξιόπιστη ενημέρωσή σας.

-ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Με το ν. 4469/2017 εισήχθη στο νομικό μας σύστημα και τέθηκε σε εφαρμογή η διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων προς οποιονδήποτε πιστωτή τους, είτε οι οφειλές προέρχονται από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης-οφειλέτη, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Στόχος του θεσμού είναι η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης.

Πρόκειται για μία διαδικασία, η οποία απαιτεί προσεκτική μελέτη και ιδιαίτερη προετοιμασία και προσέγγιση από πλευράς των Επιχειρήσεων-Οφειλετών, ώστε να εξειδικεύσουν τους στόχους, να προσδιορίσουν τις δυνατότητες και τέλος να αποκομίσουν τα σκοπούμενα οφέλη.

Οι ειδικές γνώσεις της ομάδας των συνεργατών μας εγγυώνται την αναγκαία εξειδικευμένη πληροφόρηση και εξυπηρέτησή σας.

-ΔΙΚΕΣ -ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ- ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

Πολυετής είναι η εμπειρία μας στην νομική εκπροσώπηση των πελατών μας, φυσικών και νομικών προσώπων, σε δίκες με αντικείμενο την είσπραξη απαιτήσεων Τραπεζών καθώς και στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί).

Είμαστε εδώ για εσάς.

Εξατομικευμένες νομικές υπηρεσίες, υπεύθυνα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά. Επικοινωνήστε μαζί μας και δώστε προοπτική επίλυσης στο νομικό θέμα που σας απασχολεί.

Επικοινωνία