Πελαγία Χριστονάκη

Χρηματοοικονομική Διαμεσολάβηση

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η διαμεσολάβηση αποτελεί μία διαδικασία πρόσφορη για την επίλυση των τραπεζικών και λοιπών χρηματοοικονομικών διαφορών και ένα πολύτιμο εργαλείο για τα εμπλεκόμενα μέρη.

 

Σε ποιους αναφέρεται και σε ποιες διαφορές αφορά;

Φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, επαγγελματίες, επενδυτές, τράπεζες, εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και ασφαλιστικές εταιρίες μπορούν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη τους από την επιλογή της διαμεσολάβησης για την επίλυση διαφορών

◊ από δανειακές και άλλες συμβάσεις με πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, με ή χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις

◊ αναφορικά με τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ν. 3869/2010

◊ Διαφορές κατά τις διαδικασίες πρόληψης αφερεγγυότητας και αναδιάρθρωσης οφειλών, του νόμου 4738/2020 για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας

◊ από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),

◊ από συμβάσεις πρακτορείας / εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring/forfaiting),

◊ από χρηματιστηριακές συμβάσεις και συμβάσεις επενδυτικών υπηρεσιών,

◊ από συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης

 

Πλεονεκτήματα

Σε περιβάλλον απόλυτης εμπιστευτικότητας και με τα μέρη να έχουν τον απόλυτο έλεγχο του αποτελέσματος, η διαμεσολάβηση

◊ διευκολύνει τον ισότιμο διάλογο και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και διευρύνει τα περιθώρια επίλυσης της διαφοράς, αναδεικνύοντας τα αμοιβαία οφέλη για τα συμφέροντά τους (win-win situation),

◊ προάγει τη σύναψη βιώσιμων και νομικά δεσμευτικών συμφωνιών, σε σύντομο χρονικό διάστημα και με χαμηλό κόστος, σε σύγκριση με τις δικαστικές διαδικασίες,

◊ αποκαθιστά την επικοινωνία και την εμπιστοσύνη μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και συμβάλει στη δυνατότητα διατήρησης των βιοτικών και συναλλακτικών σχέσεων τους στο μέλλον.

 

Η επιστημονική ομάδα  μας, αποτελούμενη από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, με εκπαίδευση από φορείς διεθνούς κύρους και με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην παροχή νομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εξώδικης, διαμεσολαβητικής διευθέτησης χρηματοοικονομικών διαφορών, παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες:

Διαμεσολάβηση για την επίλυση χρηματοοικονομικών διαφορών

Συμβουλευτική υποστήριξη και νομική εκπροσώπηση στη διαδικασία της διαμεσολάβησης

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εταιρικών πολιτικών και διαδικασιών εξώδικης επίλυσης διαφορών από δάνεια και πιστώσεις

Σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης των αρμοδίων στελεχών, που εμπλέκονται στη διαδικασία επίλυσης διαφορών.