Πελαγία Χριστονάκη

Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης

Η διαμεσολάβηση είναι μία διαδικασία επίλυσης διαφορών, στην οποία τα μέρη προσέρχονται εκουσίως. Η απόφαση των μερών για προσφυγή τους ή μη στη διαμεσολάβηση προϋποθέτει την προηγούμενη, πλήρη ενημέρωσή τους τόσο για τη διαδικασία και τις βασικές αρχές της όσο και για τη δυνατότητα και τα οφέλη της διαμεσολαβητικής διευθέτησης της συγκεκριμένης διαφοράς, με βάση τη φύση και τις ιδιαιτερότητές της.

Για συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιωτικών διαφορών, οι οποίες, αν κλιμακωθούν, ενδέχεται να έχουν και ευρύτερες κοινωνικές ή/και οικονομικές προεκτάσεις, όπως οικογενειακές διαφορές ή οι υποθέσεις οικονομικού αντικειμένου άνω των 30.000 ευρώ, ο νόμος 4640/2019  (άρθρα 6 και 7) καθιερώνει την υποχρεωτική αρχική συνεδρία  διαμεσολάβησης (ΥΑΣΔ).

Ιδανικά, πριν την προσφυγή των μερών στη δικαιοσύνη ή σε κάθε περίπτωση πριν τη συζήτηση της υπόθεσης στο δικαστήριο, τα μέρη πρέπει να απευθυνθούν σε διαπιστευμένο διαμεσολαβητή, ο οποίος αναλαμβάνει να τους παράσχει τη σχετική ενημέρωση, και καλεί τα μέρη σε μία αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, στην οποία τα μέρη  με τους νομικούς παραστάτες τους, προσέρχονται, υποχρεωτικά.

Μετά το πέρας της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας, ο διαμεσολαβητής συντάσσει πρακτικό περάτωσής της, το οποίο πρέπει να προσκομίζεται στο δικαστήριο, κατά τη συζήτηση του ενδίκου βοηθήματος για τη δικαστική επίλυση της συγκεκριμένης διαφοράς, που τυχόν εκκρεμεί ή πρόκειται να ασκηθεί.

Με εξαίρεση τις διαφορές, στις οποίες εμπλέκεται το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ., στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία υπάγονται:

◊ Οι οικογενειακές Διαφορές, εκτός από τις διαφορές που αφορούν   στην έκδοση του διαζυγίου, την ακύρωση ή την αναγνώριση ανυπαρξίας γάμου, τις υποθέσεις σχετικές με την προσβολή της  πατρότητας ή της μητρότητας, την ύπαρξη ή την ακυρότητα εκούσιας αναγνώρισης και την προσβολή αυτής, την ύπαρξη ή την ακυρότητα υιοθεσίας και επιτροπείας.

◊ Οι διαφορές που υπάγονται στην τακτική διαδικασία του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης από 30.000 ευρώ.

◊ Οι διαφορές που υπάγονται στην τακτική διαδικασία του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

◊ Οι διαφορές για τις οποίες υπάρχει έγκυρη συμφωνία-ρήτρα διαμεσολάβησης.

Μετά το πέρας της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας,  τα μέρη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν

◊ εάν θα συνεχίσουν τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, με τον ίδιο ή με άλλο διαμεσολαβητή,

◊ εάν θα προσφύγουν σε άλλη, εξώδικη ή δικαστική διαδικασία για την επίλυση της διαφοράς τους.

Η παράλειψη της υποχρεωτικής αρχική συνεδρίας ή της κατάθεση του πρακτικού περάτωσής της, όπου προβλέπεται, συνεπάγεται το απαράδεκτο της συζήτησης του ενδίκου βοηθήματος που τυχόν έχει ή πρόκειται να ασκηθεί για τη συγκεκριμένη διαφορά.

Αν κάποιος κληθεί να προσέλθει σε μία υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης και δεν προσέλθει, το δικαστήριο, που τυχόν θα επιληφθεί της σχετικής υποθέσεως, μπορεί να του επιβάλει χρηματική ποινή, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από εκατό (100) ευρώ και μεγαλύτερη από πεντακόσια (500) ευρώ.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για την υποβολή της αίτησης και για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.